ศูนย์นวัตกรรมและความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พื้นที่ให้บริการศูนย์นิทรรศการ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องอบรม อีกทั้งบริการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้การดูแลโดย

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดําเนินการจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เป็นศูนย์บริการวิชาการที่ทันสมัย สวยงาม มีเป้าหมายในการให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม การจัดสัมมนา และการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ มีพื้นที่อํานวยความสะดวกสําหรับการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม เป็นศูนย์รวมให้คําปรึกษาแบบครบวงจร โดยให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมนํางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการส่งผล ให้มหาวิทยาลัยฯเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภายในสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ศูนย์ความเป็นเลิศที่พร้อมให้บริการ และส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนานักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนํา


พันธกิจ

1) เพื่อเป็นศูนย์นวัตกรรมและความรู้สําหรับบริการวิชาการเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร สําหรับจัดหา รายได้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย
2) เพื่อเป็นศูนย์ City Campus สําหรับจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงาน จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักศึกษาและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
3) เพื่อเป็นพื้นที่จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยฯ และเป็นศูนย์บริการจับคู่ธุรกิจและงานวิจัย (Research and Business Matching) พร้อมยกระดับมาตรฐานงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สําหรับพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ (Reskill) และเสริมทักษะใหม่ (Upskill) จําเป็นและเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในอนาคต
5) เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (Startup) และศูนย์ให้คําปรึกษาผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบครบวงจร


บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี


รศ.ดร. บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล

รองผู้อำนวยการ


อาทิตย์ แก้วแทน

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและความรู้

นนธิการ์ บัวขำ

งานบริการนวัตรรมและความรู้
งานบริหารทั่วไป

พรพิมล ลิขิตโต

งานบริการนวัตรรมและความรู้
งานการเงิน บัญชี
และส่งเสริมธุรกิจ

ปัทมาวรรณ ด่านกลาง

งานบริการนวัตรรมและความรู้
งานฝึกอบรมและที่ปรึกษา

กรวิชญ์ ธนวราทรัพย์

งานบริการนวัตรรมและความรู้
งานบริการด้านเทคนิค

เว็บไซต์มหาลัยฯ