บริการ SERVICE

เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

บริการจัดประชุม สัมมนาบริการเช่าสถานที่


บริการวิชาการ


ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ